06. децембар 2009.

Prva geografska karta Novog Sveta

Nemački kartograf Martin Valdzemiler (Martin Waldseemüller) 06. decembra 1507. godine objavio je prvu geografsku kartu novog kontinenta kojem je dao ime Amerika. U vreme izrade novog izdanja Ptolomejevog atlasa čitao je pisma Ameriga Vespučija iz Novog sveta, u kojima je italijanski moreplovac tvrdio da put preko Atlantika ne vodi u Aziju već na, do tada, nepoznat kontinent. Valdzemiler je tada novi kontinent nazvao - Amerika (nastavak "ika" dat je po uzoru na naziv Afrika)... Da li je ovim nazivom Kristoforu Kolumbu naneta istorijska nepravda i da li je Vespuči svojim ispravnim rezonovanjem zaslužio da se novi kontinent nazove njemu u čast - pitanja su na koja je danas teško odgovoriti.

Međutim, postoje i teorije po kojima ovaj termin potiče od planina Amerike u Nikaragvi. Druga, manje ubedljiva, ali zato interesantnija teorija povezuje Ameriku sa britanskim kraljevskim predstavnikom Ričardom Amerikeom. Naime, istraživač Džon Kabot, koji je 1497. godine bio prvi koji je doplovio do Novog sveta pod engleskom zastavom, po svom povratku u Englesku dobio je veliku novčanu nagradu, koju mu je uručio Amerike. Kabot je bio toliko srećan zbog nagrade da je imenovao kontinent po njemu. Dok neki čak smatraju da je Vespuči prisvojio slavu koja je pripala Kolumbu tako što je promenio svoje ime u Amerigo nakon što je kontinent dobio ime Amerika.

Ge­o­graf­ska ot­kri­ća XV i XVI ve­ka deo su iste te­žnje za no­vim zna­nji­ma ili no­vim sve­to­vi­ma. Ne­sum­nji­vo, jed­no od naj­zna­čaj­ni­jih je ot­kri­će ame­rič­kog kon­ti­nen­ta, ko­ji je iz po­zi­ci­je „sta­re da­me“ Evro­pe, ti­me nu­žno i evro­cen­trič­nog po­gle­da, po­stao No­vi svet. Ter­min No­vi svet pr­vi put je upo­tre­bio špan­ski hro­ni­čar ita­li­jan­skog po­re­kla Pi­je­tro Mar­ti­re di An­đi­je­ra po Ko­lum­bo­vom po­vrat­ku 1493. go­di­ne. Ne­što ka­sni­je, 1516. go­di­ne, na­pi­sao je i knji­gu De Or­be No­vo (O No­vom sve­tu), iako su poj­mo­vi No­vi svet i Ame­ri­ka po­sta­li op­štepri­hva­će­ni kra­jem pr­ve de­ce­ni­je XVI ve­ka, ka­da su no­vo­ot­kri­ve­ni kon­ti­nent ta­ko obe­le­ži­li kar­to­gra­fi Špa­nac Huan de Ko­za i Ne­mac Mar­tin Vald­ze­mi­ler i za­men­li sta­ri na­ziv Zapadna Indija. To je vreme kada čovečanstvo napušta razdoblje srednjeg veka i stupa u period nazvan novi vek.

Velike inovacije veoma često imaju svoje korene u novim tehnologijama i idejama (ili novim interpretacijama starih ideja). Nov način mišljenja da je Zemlja okrugla, suprotstavljen starom diktiranom od strane crkve, navela je one hrabrije da planiraju plovidbu na zapad kako bi stigli na istok. Na sabranim iskustvima Arabljana i evropskih moreplovaca nastala je karavela, prvi brod koji je mogao da napusti Mediteran i seče talase moćnog otvorenog Atlantika. Možda ćemo već u bliskoj budućnosti prisustvovati „porinuću“ broda koji će biti spreman da ode dovoljno daleko i donese nam dokaze da nismo sami u univerzumu.


Karta Martina Valdzemilera iz 1507. godine

Нема коментара:

Постави коментар